Vi stödjer tyvärr inte din webbläsare. Uppgradera till senaste versionen för mer säkerhet, högre hastighet och den bästa upplevelsen av Blocket Utbildning.

Kompetensutveckling – Så hittar du rätt vidareutbildning - beskrivande bild

Kompetensutveckling – Så hittar du rätt vidareutbildning

Alla organisationer vinner på kontinuerlig kompetensutveckling. Dagens arbetsmarknad utvecklas i snabb takt och det är viktigare än någonsin att hålla organisationen uppdaterad, men utveckling är också något som stärker individen och skapar engagemang. Samtidigt är utbudet av fortbildningsmöjligheter stort och det är inte alltid givet vilken väg framåt som är rätt för dig eller dina medarbetare. Här tittar vi närmare på hur man kan tänka kring kompetensutveckling. Oavsett hur din organisations behov ser ut finns det vägar framåt.

Vad är kompetensutveckling?

Begreppet kompetensutveckling innefattar olika former av vidareutbildning som tar avstamp i befintlig kompetens och tar den till nästa nivå. Många associerar kompetensutveckling med tydligt avgränsade kurser, vilket inte är fel men inte heller en komplett definition. Några andra exempel kan vara:

 • Vidareutbildning anpassad för en specifik befattning.  
 • En breddning av befintliga kvalifikationer till att innefatta nya arbetsuppgifter eller arbetsmetoder.  
 • Förvärvande av certifieringar, behörigheter eller legitimationer.
 • Nya erfarenheter genom exempelvis studieresor och studiebesök. 
 • Mentorskap eller coachning för utbyte av erfarenheter, kunskap, inspiration, stöd och lösningar. 
 • Föreläsningar, seminarier och workshops. 

Alla yrkesverksamma personer kan ha nytta av kompetensutveckling. Av samma skäl varierar också alternativen kraftigt mellan olika branscher, även om det finns gemensamma nämnare. Det finns inga riktlinjer kring hur begränsad eller omfattande en kompetensutvecklande åtgärd kan eller bör vara. Däremot har man oftast ett tydligt mål med fortbildningen. 

Kompetensutveckling för dig som är anställd

Om du som individ känner dig redo att ta nästa steg i din utveckling har du olika alternativ beroende på din nuvarande situation, men det mest grundläggande är att förankra behovet med arbetsgivaren. Kompetensutveckling är förenat med kostnader och det mest attraktiva alternativet är att arbetsgivaren finansierar fortbildning på betald arbetstid. 

Du kan också ha möjligheter att få stöd från din fackförening, eller från Arbetsförmedlingen om du för tillfället är arbetssökande. 

Övertyga arbetsgivaren

Att arbetsgivaren tar hela kostnaden för din kompetensutveckling är bra för dig, men att du stärker din kompetens är ofta en minst lika bra affär för din arbetsgivare. Utmaningen kan vara att få arbetsgivaren att se värdet i att bekosta din vidareutbildning. Några tips:

 • Lista den kompetens du har idag, inklusive utbildning och arbetslivserfarenhet, och hur du använder kompetensen på jobbet idag. 
 • Beskriv vilken ny kompetens du behöver, hur den är användbar i arbetet och på vilka sätt din kompetenshöjande åtgärd även är en fördel för arbetsgivaren. 
 • Ett bra tillfälle att ta upp kompetensutveckling med arbetsgivaren är det återkommande utvecklingssamtalet. Skapa en utvecklingsplan med tydliga mål inom en viss tidsram.

Förutsatt att du själv är tydlig med att fortsatt utveckling är viktig för dig – och hur fortbildning skapar fördelar för både dig och företaget – är förmodligen även din chef positiv. Men glöm inte att följa upp kompetensutvecklingsplanen och visa på vilka sätt den hjälper dig i arbetet. 

Ersättning från din fackförening

Att vara medlem i en fackförening kan vara fördelaktigt för dina möjligheter att utvecklas. Det finns visserligen ingen lagstiftning som ger dig rätt till kompetensutveckling, men det gör ofta kollektivavtal. Många kollektivavtal innehåller regler som innebär att arbetsgivaren måste erbjuda möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling, eller som minst se till att din kompetens är uppdaterad och anpassad för dina arbetsuppgifter. 

Du kan i vissa fall också få ersättning direkt från ditt fackförbund. Exempelvis erbjuder Unionen studiestöd och litteraturstipendium för yrkesverksamma medlemmar. Såväl anställda som chefer och egenföretagare kan ansöka om ersättning för kurskostnader och kursmaterial under förutsättning att kursen är lärarledd. 

Kompetensutveckling för arbetssökande 

Om du för närvarande står utanför arbetsmarknaden är fortbildning ofta det bästa sättet att komma tillbaka. Förutom att du skaffar dig kompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden ser också arbetsgivare positivt på att du gjort ett aktivt val att utbilda dig mellan jobben. Det är förstås ändå viktigt att välja en vidareutbildning inom områden där det finns jobb och gärna brist på kompetens. 

CSN-stöd: Möjligheterna till finansiering av studierna ser förstås helt annorlunda ut när du inte är yrkesverksam. Handlar det om en längre utbildning på yrkeshögskola, folkhögskola, högskola eller universitet är studielån och studiebidrag från CSN. 

Ersättning från Arbetsförmedlingen: I vissa fall kan du också ha möjlighet till ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen för att utveckla din kompetens. Arbetsförmedlingen gör en bedömning om utbildningen förbättrar dina chanser att få jobb och om så är fallet kan du få stöd för att studera i upp till 12 månader på heltid. 

Korttidspermittering: I samband med Covid-19 lanserades särskilda möjligheter till kompetensutveckling för de som får ersättning för korttidspermittering. Att ägna den arbetsfria tiden åt kompetensutveckling uppmuntras av både myndigheter och fackförbund, men det kräver överenskommelser mellan arbetsgivare, arbetstagare och lokala fackföreningar. Diskutera i första hand med din arbetsgivare hur möjligheterna ser ut för dig.

Kompetensutveckling för arbetsgivare

Att ha en tydlig strategi för kompetensutveckling är en fördel i alla organisationer och en konkurrensfördel för företag i alla branscher. För att planen ska vara framgångsrik måste man välja rätt fortbildningsinsatser och för det krävs kontinuerlig utvärdering och bra insyn i organisationens behov.  

En viktig del av kompetensförsörjningsplanen

Möjligheterna till kompetensutveckling bör vara väl förankrade i alla organisationer och upplevas som just möjligheter att växa och gå vidare i sin yrkesmässiga utveckling. Det är en viktig del i en organisations kompetensförsörjningsarbete och förbättrar möjligheterna att behålla nyckelkompetens inom organisationen. En viktig faktor är också kostnaden – fortbildning av befintlig personal ofta är betydligt mer kostnadseffektivt än nyrekrytering.

Planera för kompetensutveckling

Men hur väljer man rätt utbildningar? Detaljer som alltid är viktiga ur ett arbetsgivarperspektiv är utbildningens pris, utbildarens referenser och relevansen för organisationens övergripande mål. Det finns också andra faktorer som påverkar urvalet. 

 • Genomför en kompetensinventering: För att ta ett kliv framåt behöver du först veta var du står. Genomför en inventering av organisationens befintliga kompetens och ta fram individuella kompetensutvecklingsplaner. Skillnaden mellan befintlig kompetens och organisationens faktiska behov kallas för kompetensgapet, vilket hjälper dig att ta ut riktningen för eventuella utbildningsinsatser. 
 • Vad är syftet med aktiviteten? Med en bra överblick över kompetensgapet är det enklare att fokusera på vad utbildningen bör leda till och hur den knyter an till organisationens behov. En tydlig målbild gör det enklare att följa upp och utvärdera resultatet av de kompetenshöjande insatserna. 
 • Förankra behovet i organisationen: Oavsett vilka roller i organisationen som behöver fortbildning är det viktigt att behovet förankras med medarbetarna. För att lyckas med kompetensutveckling är det viktigt att etablera en bild av utveckling som något långsiktigt, kontinuerligt och värdefullt. Internt engagemang stärker motivationen och skapar positiva synergieffekter. 
 • Allokera tid till kompetensutveckling: De allra flesta känner till uttrycket livslångt lärande och är positivt inställda till att lära sig nya saker. Värdet av fortbildning för en organisations kompetensförsörjningsprocess är också stort. Trots det sker kompetensutveckling sporadiskt i många organisationer och man hänvisar ofta till tidsbrist som den största utmaningen. Därför kan det vara en bra idé att sätta av en viss mängd tid för fortbildning.   

Olika former av kompetensutveckling

Om du redan vet exakt vilken kompetens som behövs, t.ex. certifieringar eller behörigheter, är valet enkelt. Om inte är det alltid intressant att titta på alternativen inom just din bransch. Vanliga format är:

Traditionella kurser – Lärarledda kurser på plats hos utbildaren är ett format som inte är främmande för någon, och kanske är det just därför de är effektiva. En lärarledd kurs kan variera i omfång från enstaka timmar eller en heldag, till flera dagars heltidsstudier eller deltidsstudier under en längre period. 

Distanskurser – Webbaserade kurser, som i varierande grad kan bygga på självstudier, har av förklarliga skäl ökat i popularitet efter 2020, men är naturligtvis ingen nyhet. I teoretiska ämnen som data/IT eller ekonomi har distanskurser varit ett naturligt alternativ under många år. 

Utbildning på arbetsplatsen – Vissa utbildningsföretag erbjuder kurser där du finns, vilket betyder att utbildaren kommer till din ort och genomför fortbildningen på plats. Det är ett praktiskt och kostnadseffektivt alternativ för företag inom t.ex. bygg och anläggning, men även inom andra branscher där praktiska moment är centrala i verksamheten.  

Internutbildning: konferenser, workshops, mentorskap m.m. – Intern kunskapsöverföring inom organisationen behöver inte kosta mer än personaltimmar, men kan i vissa avseenden vara mer effektivt än alternativen. För att fungera så bra som möjligt krävs förarbete. 

Hitta din rätta kompetensutvecklingskurs här!

Hitta en utbildning som passar just dig!

På Blocket Utbildning har vi massvis av utbildningar, kurser och program.

Hitta din nästa utbildning