Magisterprogram i svenska som andraspråk, 60 hp
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Magisterprogrammet omfattar 60 hp varav samtliga kurser ges på avancerad nivå. Programmet består av fyra obligatoriska kurser samt tre valbara kurser. Inom programmets obligatoriska kurser utvecklar studenten kunskaper om och förståelse för de centrala vetenskapliga teorier och metoder som används inom andraspråksforskningens olika inriktningar mot lingvistik, sociolingvistik samt pedagogik och didaktik. De obligatoriska kurserna i programmet utgörs av Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Flerspråkighet som fenomen och företeelse - vetenskapsteoretiska förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv 7,5 hp, Svenska som andraspråk i tvärspråkligt perspektiv, 7,5 hp samt Examensarbete, 15 hp.