Specialistsjuksköterskeprogram inom vård av äldre
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom vård av äldre, särskilt vid multisjukdom och andra komplexa vårdbehov. Programmet betonar åldrandet ur ett hälsofrämjande omvårdnadsperspektiv som syftar till att tillvarata och möta den äldre personens och anhöriga livsvärld, kunskaper och egna resurser.Evidensbaserad och personcentrerad vård utgör en grund i programmet och studenten får från början utveckla de färdigheter som behövs för att i samråd med äldre och/eller närstående bedöma, planera, utvärdera och utveckla hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder som tillvaratar det friska hos personen. Studenten förbereds för att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat, delta i forskning- och förändringsarbete.