Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning demensvård
Falun

Skola Högskolan Dalarna

Utbildningsstart

31 augusti 2020

Studielängd

2 år

Studieort

Falun

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Utbildningsprogrammet är utformat för att ge kompetens inom demensvård med fokus på personer med komplexa vårdbehov. Programmet har en profil grundat i personcentrerad omvård nad som syftar till att tillvarata och möta personer med demens beaktande deras livsvärld, kunskaper och resurser.Med personcentrerad vård för personer med demens som fokus genom utbildningen kommer detta belysas i olika perspektiv så som; bedömning, planering, utvärdering och utvecklande av hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder, samt vårdares och/eller närståendes delaktighet i omvårdnad. Utbildningen är förberedande för evidensbaserat arbete, interprofessionell teamsamverkan och hållbar utveckling inom demensvård. Dessutom ämnar den lägga grund för tillgodogörande av forskningsresultat samt deltagande i forskning- och förändringsarbete inom demensvård.