Samarbetssamtal/familjemedling
Göteborgs stad

Skola Ersta Sköndal Bräcke högskola

Utbildningsstart

14 januari 2020

Studielängd

1 år

Studieort

Göteborgs stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

0 kr

Kort om utbildningen

Samarbetssamtal har som mål att bidra till att separerade föräldrars samarbete och konfliktlösning förbättras för att i förlängningen stärka barnens situation och trygghet. Det är ett lagstadgat krav för kommunerna att sörja för att föräldrar kan erbjudas samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad, boende och umgänge.

Samarbetssamtalens möjlighet till framgång beror till stor del på samtalsledarens kompetens. Det gäller att kunna inleda, genomföra och avsluta en serie samarbetssamtal på ett strukturerat sätt, oavsett om föräldrarna når en överenskommelse eller inte. Samtalsledare måste också klara av att analysera, förstå och hantera situationen i varje unik föräldra- och familjekonstellation som hon/ han/de möter. Utifrån denna analys arbetar samtalsledaren sedan fram en kommunikativ bas som möjliggör förhandlingar. Samtalsledare skall också kunna förbereda, genomföra och återföra barnsamtal på ett bra sätt. De måste dessutom förstå sin egen roll och kunna agera professionellt, konstruktivt, neutralt och etiskt korrekt, utan att bli indragen i föräldrarnas konflikt, eller styras av egna omedvetna känslomässiga behov eller reaktioner.

Samarbetssamtal, som är det svenska uttrycket för engelskans ”family mediation” – familjemedling, har i praktiken använts av familjerättssocionomer som en metod för att lösa vårdnads-, boende- och umgängestvister sedan 1970-talet. Sedan ungefär lika länge har familjemedling/ family mediation vuxit fram som en mycket vanlig metod för konflikthantering, inte bara i våra nordiska grannländer, utan över hela västvärlden. Parallellt har man utomlands även utvecklat kvalificerade nationella utbildningar för familjemedlare.

Kursstart
Kursen startar i januari 2020 och avslutas i november 2020.

Kursdagar 2020; 14-16 januari, 26-27 februari, 1-2 april, 3-4 juni, 1-3 september, 21-22 oktober, 25-26 november.

Handledningen påbörjas och inkluderas i kursdagarna fr o m april 2020.

Kostnad
16 300 kr/termin (exkl. moms) Obs! Utbildningen pågår under 2 terminer.
Litteraturkostnader tillkommer.