Juridisk översiktskurs - Distansutbildning
Distans

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

21 februari 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Distans

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

17 375 kr

Kort om utbildningen

– Vår rättsordning
– Personrätt
– Avtalsrätt
– Köprätt
– Sakrätt – konkurs, utmätning
– Fordran och skuld
– Fastighetsrätt och hyresrätt
– Skadeståndsrätt
– Associationsrätt
– Straffrätt
– Processrätt
– Arbetsrätt
– Ekonomisk familjerätt
– Arvsrätt

Kursen ger en allmänbildning om vår rättsordning. Vilka regler gäller och hur kan man få rätt om man hamnar i tvist med någon? Detta är frågor som ofta uppkommer i vardagen och i arbetet. Efter kursen kommer deltagarna att ha kunskap om lösningar på grundläggande juridiska problem som de ställs inför. Kursens syfte är också att uppnå en ökad medvetenhet om och förmåga att identifiera juridiska begränsningar och konsekvenser av fattade beslut, även om man inte har den juridiska detaljkunskapen. När är det nödvändigt att anlita en expert, dvs. företagets/myndighetens jurist eller en advokat?

Pedagogik och undervisning
Undervisningen är problembaserad. Ett centralt moment på kursen är att deltagarna ska lösa problem, vilket i sin tur innebär att de som går kursen måste vara aktiva. Detta är bra för inlärningen och gör deltagaren rustad att tackla praktiska problem långt efter det att kursen är avslutad.

Kursen ges på distans och består av tretton seminarietillfällen. Inför varje tillfälle finns läsanvisningar till kurslitteraturen och ett antal uppgifter som skall lösas och redovisas skriftligt, individuellt eller gruppvis. Som ett stöd för förståelsen vid inläsningen och vid lösningen av uppgifterna finns även ett bildspel för respektive tillfälle. De redovisade svaren kommer att rättas och kommenteras individuellt. Dessutom kommer ett allmänt svarsförslag att finnas tillgängligt för varje uppgift.

Undervisningen bedrivs i huvudsak med IT-stöd. För de som har möjlighet så anordnas under kursen två frivilliga fysiska träffar, där lärare och kursdeltagare träffas för en muntlig genomgång av uppgifterna. Har man inte möjlighet att delta så kan redovisningen av uppgifterna istället ske skriftligt.
Kursen avslutas med en hemtentamen.

Plats:
Webbforum

Plats för fysiska träffar:
Centralt i Stockholm