Asbestsanering - allmän utbildning
Linköping

Skola JA kompetens

Utbildningsstart

Flexibelt startdatum

Studielängd

< 1 år

Studieort

Linköping

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

3 500 kr

Kort om utbildningen

Alla som ska leda eller utföra arbete med asbest eller asbesthaltigt material (huvudsakligen bearbetning och behandling) och måste ha allmän utbildning enligt AFS 2006:1, 19 §.

Kurssyfte

Utbildningens syfte är att ge deltagaren de teoretiska kunskaper om asbestens egenskaper, hälsoeffekter samt erforderliga skyddsåtgärder som erfordras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest (AFS 2006:1) Utbildningen innehåller också praktiska moment.

Kursmål

  • Känna till gällande föreskrifter
  • Känna till vad asbest är och var asbest kan finnas
  • Insikt om hälsorisker med asbest
  • Kunskap om olika arbetsmetoder
  • Praktisk kunskap om maskinell och personlig utrustning
  • Kunskap om avfallshantering och kontrollmetoder
  • Nödfallsåtgärder
  • Medicinska kontroller