Psykologprogrammet
Örebro stad

Skola Örebro universitet

Utbildningsstart

20 januari 2020

Studielängd

> 3 år

Studieort

Örebro stad

Pris

0 kr CSN

Kort om utbildningen

Psykologprogrammet är en femårig generalistutbildning, som innefattar studier inom ämnesområdet psykologi ur många olika perspektiv. Psykologprogrammet i Örebro karaktäriseras av ett fokus på prevention, det vill säga förebyggande insatser. Det förekommer dels inom utvecklingspsykologi där du tidigt i utbildningen bland annat får teoretiska och praktiska kunskaper inom preventionsvetenskap. Fokus på prevention förekommer också senare i programmet, bland annat avseende insatser som främjar psykisk och fysisk hälsa och förebygger ohälsa hos ungdomar och vuxna samt förebyggande insatser på arbetsplatser och i organisationer. När det gäller verksamhetsförlagd utbildning får du på psykologprogrammet i Örebro den långa psykologpraktiken under programmets sjätte termin.