Hantera rättshaveristiskt beteende
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

17 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

7 875 kr

Kort om utbildningen


Praktiska verktyg, gränssättning och praxis

Den finns en grupp människor som är svåra att gå till mötes och att uppnå ett fungerande samarbete med. I vardagligt tal kallar vi det för ”rättshaverism”. Ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig som återkommande anklagelser, stark misstänksamhet, hot och trakasserier som riktar sig mot personal, ständiga brev och telefonsamtal, inspelade samtal, många överklaganden, handlingar som begärs ut eller lämnas in, krav som ligger bortom all rimlighet och som inte är förenliga med regler, vetenskap och beprövad erfarenhet. Det handlar om människor som inte kan lösa uppkomna situationer med mentala och reflekterande processer, som istället söker lösa dem med juridiska processer och krav på rättvisa. Ofta kan attityden hos dessa människor vara såväl hotfull som nedsättande och starkt kritisk. Vi har svårt att veta hur vi som personal eller som chef ska bete oss inför ett sådant agerande. Risken är stor att vi antingen blir för kritiska och avvisande eller för undfallande, överkompenserande och otydliga. Ofta upplever vi dem som krävande och hänsynslösa.

Kursen beskriver hur ett rättshaveristiskt beteende kan yttra sig på en arbetsplats eller inom en verksamhet och myndighet: statlig, regional eller kommunal. Vad är det som orsakar det hos en individ och hur finner man redskap för att hantera dessa komplicerade möten på ett sätt som lugnar.
I kursen jämförs rättshaveristiskt beteende med psykopati:

  • Gemensamma och skilda drag.
  • Analys av farlighet, hot och våld.


Kursen tar också upp gränssättning samt juridiska och etiska perspektiv. Exempel ges från domar i Förvaltningsrätt och beslut från JO.

Kursen behandlar bland annat:
  • Rättshaverism som psykisk ohälsa? Bakgrund i psykiatri och sociologi.
  • Vilka kännetecken hör ihop med rättshaveristiskt beteende?
  • Att bli anmäld – vad händer sedan?