Statsstödsregler
Stockholms stad

Skola IFJU, Institutet för juridisk utbildning

Utbildningsstart

9 december 2019

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Pris

10 500 kr

Kort om utbildningen

  • Vad är statsstöd och hur kan det undantas?
  • Hur ser proceduren för statsstödsärenden och återkrav ut?
  • Vilka rättigheter har privata parter, som klaganden och stödmottagare, vid statsstödsärenden? Hur kan ett företag försvara sig från återkrav?
  • Den senaste rättsutvecklingen

EU:s statsstödsrätt har varit ett av de mest expansiva rättsområdena under senare år. Kommissionen hanterar ett stort antal ärenden och runt ett tjugotal fall hanteras av unionsdomstolarna varje år. Rättsutvecklingen är snabb och dynamisk. Ett stort antal nya rättsakter har utfärdats under de senaste fem åren. 2014 antogs ett s.k. nytt generellt gruppundantag som tillåter medlemsstaterna ge stöd utan en individuell prövning och det finns en rad oklara frågor om dess tillämpning. 

Statsstödsreglerna har en stor påverkan på medlemsstaternas möjlighet att ingripa och stödja verksamhet på olika marknader. Medan medlemsstaterna vill främja vissa politikintressen som näring inom vissa underutvecklade områden, skifte från miljöskadlig till miljövänlig teknik, eller skydda vissa nyckelsektorer från en alltför stor skada pga. finanskrisen kan alla dessa åtgärder även begränsa konkurrensen mellan företag och således vara otillåtna enligt EU:s statsstödsregler. Definitionen på både staten och stöd är vidsträckt vilket innebär att nästan alla former av ekonomiska fördelar som ges på nationell, regional och kommunal nivå kan fångas in. Exempelvis har kommissionen på senare tid ingripit i ett antal uppmärksammade fall mot fördelaktig beskattning av vissa företag och skattesystem. Detta kommer att få långtgående konsekvenser för medlemsstaternas möjligheter att fritt utforma sina skattesystem.

Även privata aktörer påverkas av statsstödsreglerna. Konsekvenserna för företag som tar emot statsstöd som förklaras olagligt eller otillåtet kan bli mycket stora. Sommaren 2016 beslutade kommissionen att en medlemsstat skulle återkräva 13 miljarder euros från ett enskilt företag. Privata aktörer kan även påverkas direkt av statsstöd som ges vissa sektorer eller konkurrenter. Vilka rättigheter har dock dessa parter? Till vem kan de vända sig till för att angripa otillåten statsstöd och vad är deras roll under prövningen av statsstödet?