Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

3 juni 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

9 875 kr

Kort om utbildningen

Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna är inte lätt, men nödvändigt för den som sysslar med arbetsrätt. Det gäller oavsett om du är förhandlare på arbetsgivar- eller arbetstagarsidan, om du har hand om personalfrågor i ett företag, om du är förbundsjurist, advokat med uppgiften att företräda en arbetstagare eller en arbetsgivare i en arbetsrättslig tvist. Det krävs goda kunskaper för att rättsförluster skall kunna undvikas i rättstvister.

Föreläsarna har med sin bok ”Preskription i arbetsrätten” skapat en handledning som ger en god vägledning i de svåra avsnitten i det arbetsrättsliga regelverket om preskription. Boken är med andra ord både karta och lots på preskriptionens farleder i syfte att undvika kostsamma grundstötningar. Under kursen kommer boken att användas som kursmaterial. 

Under kursen får du en grundläggande genomgång av systematiken och reglerna om preskription i lag och kollektivavtal och den praxis som utvecklats i domstol.

KURSEN BEHANDLAR BLAND ANNAT:

  • Allmänt om systemet för konfliktlösning på svensk arbetsmarknad och förhållandet mellan regler i lag, avtal, förhandlingar m.m.
  • Viktiga begrepp om preskription och var regler om preskription finns som har betydelse för arbetsrättsliga krav
  • Allmän preskription enligt preskriptionslagen
  • Preskriptionsregler i lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) och i kollektivavtal rent allmänt
  • Preskriptionsregler i lagen om anställningsskydd (LAS) och i annan arbetsrättslig lag såsom semesterlagen, diskrimineringslagen, föräldraledighetslagen m.m.
  • Dessutom behandlas frågor rörande preskriptionsinvändning, en tvists identitet och förlängd tidsfrist enligt Arbetsdomstolens rättspraxis
  • Regler och principer angående preskription inom Europarätten