Grundläggande plan - och byggrätt
Stockholms stad

Skola VJS

Utbildningsstart

24 mars 2020

Studielängd

< 1 år

Studieort

Stockholms stad

Ansökan öppnar

Höst 2019

Pris

11 125 kr

Kort om utbildningen

Kursen behandlar de centrala delarna av plan- och byggrätten (PBL) på en grundläggande nivå och ger en djupare förståelse för sambandet mellan det kommunala planmonopolet, översiktsplan, detaljplan och bygglov.

Fokus kommer ligga på de delar av PBL som är mest relevant ur ett tillämparperspektiv, därmed får praktiker en möjlighet att fördjupa sina rättsliga kunskaper samt applicera det till sin yrkesroll efter deltagande på kursen

GODA SKÄL ATT DELTA PÅ KURSEN:

  • Du får bekanta dig med det kommunala planmonopolet och övriga grundläggande principer i plan- och bygglagstiftningen
  • Du får kunskaper om kommunens planeringsinstrument, främst översiktsplanen och detaljplanen.
  • Du får kunskaper om lovplikt och lov samt förståelse för hur dessa förhåller sig till översiktsplan och detaljplan.
  • Du får grundläggande kunskaper i tillsyn enligt plan- och bygglagen, främst förelägganden och byggsanktionsavgift.
  • Du får en inblick i reglerna om överklagande och övriga processuella bestämmelser.