Blocket Utbildning - Allmänna villkor

Gällande från den 1 april 2019
 1. Inledande bestämmelser och definitioner
  1. Blocket AB, org. nr. 556610-3429, tillhandahåller webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för annonsering av utbildningar under varumärket Blocket Utbildning, bland annat på utbildning.blocket.se. För användning av dessa tjänster gäller dessa användarvillkor.
  2. Följande definitioner gäller för dessa användarvillkor:
   1. "Villkoren" avser dessa användarvillkor.
   2. "Annons" avser en annons avseende utbildning som Annonsören vill publicera på Blocket Utbildning och hos Blockets samarbetspartners i tillämpliga fall, inbegripet den information som tillhandahålls Blocket i samband med att denna ska publiceras.
   3. "Annonsören" avser den näringsidkare som ingått avtal med Blocket rörande publicering av Annons.
   4. "Användaren" avser Annonsören, Sökanden eller någon annan som använder Blocket Utbildning och därmed är bunden av Villkoren.
   5. "Blocket" avser Blocket AB, org. nr. 556610-3429.
   6. "Blocket Utbildning" avser de webbplatser, webbaserade tjänster och mobila applikationer för annonser som Blocket tillhandahåller under varumärket Blocket Utbildning.
   7. "Schibsted" avser Schibsted ASA samt de bolag som från tid till annan ingår i samma koncern som Schibsted ASA.
   8. "Sökanden" avser individ som använder Blocket Utbildning i syfte att söka Utbildning.
 2. Allmänt om Blocket Utbildning
  1. Blocket ger Användaren rätt att få åtkomst till och använda Blocket Utbildning i enlighet med Villkoren. Användaren förbinder sig särskilt att inte:
   1. överföra, publicera, distribuera, eller lagra material som bryter mot tillämplig personuppgiftslagstiftning eller som strider mot Blockets Personuppgiftspolicy;
   2. samla, kopiera, sälja, reproducera, distribuera eller på något sätt använda innehåll på Blocket Utbildning, annat än då detta tillåts enligt Villkoren;
   3. använda "data mining", robotar eller liknande datainsamlingsmetoder;
   4. tillgängliggöra information som finns på Blocket Utbildning på andra annonseringsplattformar, externa annonsbörser, datainsamlingsplattformar eller kommersiella plattformar av annan art;
   5. utföra någon åtgärd som leder till orimligt eller oproportionerligt stor belastning på Blocket Utbildnings infrastruktur; eller
   6. bryta mot, eller försöka bryta mot Blocket Utbildnings säkerhetsarrangemang, inbegripet försök att genomtränga, skanna eller testa sårbarheten av Blocket Utbildnings system eller nätverk.
  2. Innehållet på Blocket Utbildning, såsom design, text, illustrationer, bilder, filmer, information, logotyper, programvara, ljudfiler och annat innehåll är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra tillämpliga regler för immateriella rättigheter. Allt sådant innehåll tillhör Blocket, Blockets samarbetspartners eller andra Användare. Otillåten användning av sådant innehåll kan utgöra upphovsrättsligt intrång, vilket ska betraktas som ett brott mot Villkoren.
  3. Blocket förbehåller sig rätten att vidta ändringar i utformningen av Blocket Utbildning utan föregående meddelande.
 3. Personuppgifter och marknadsföring
  1. Blocket behandlar personuppgifter om Användaren i samband med tillhandahållandet av Blocket Utbildning. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med Blockets Personuppgiftspolicy ("Personuppgiftspolicyn").
  2. Användaren samtycker till att Blocket kontaktar Användaren i syfte att marknadsföra Annonsörer, Annons och Blocket Utbildning eller Blockets övriga produkter och tjänster. Sådan marknadsföring kan ske per e-post, i sociala medier, per telefon i enlighet med Personuppgiftspolicyn.
 4. Regler för annonsering
  1. En Annons måste i tillämpliga delar uppfylla följande regler:
   1. Annonsen får inte strida mot svensk författning, ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation eller andra tillämpliga regler eller föreskrifter.
   2. Annonsen får inte väcka förargelse, t.ex. genom att Annonsen innehåller inslag av hets mot folkgrupp, pornografi eller våld.
   3. Annonsen får endast avse erbjudande om utbildning hos en juridisk person, Blocket kan i särskilda fall medge undantag från denna regel.
   4. Annonsen får endast avse en typ av utbildning.
   5. Den organisation som erbjuder utbildningen ska vara verksamt och registrerad i ett offentligt register.
   6. Utbildningen som annonseras ska vara möjlig att söka utifrån den information som finns i Annonsen.
   7. Förutsatt att utbildningen inte hålls på distans måste Annons innehålla ort och denna ska stämma överens med orten där utbildningen ska utföras. En Annons får endast avse en ort.
   8. Externa länkar till andra än Annonsören eller den som tillhandahåller den relevanta utbildningen är inte tillåtna i Annonsen.
   9. Innehållet i Annons får inte göra intrång i annans upphovsrätt, patent, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet.
  2. Annonsen måste uppfylla de tekniska och redaktionella krav som Blocket från tid till annan fastställer.
  3. Blocket får avstå från att publicera en Annons och har rätt att med omedelbar verkan, utan att på förhand meddela Annonsören, ta bort eller ändra en publicerad Annons om Blocket anser att Annonsen bryter mot Villkoren. Så kan t.ex. ske om Blocket har anledning att misstänka att:
   1. Annonsören bedriver verksamhet som medför att deltagarna kan förväntas medverka till lagbrott eller annan verksamhet som av Blocket bedöms som oseriös eller som skulle kunna uppfattas som stötande.
   2. Annonsören tillämpar oskäliga villkor.
   3. Annonsören inte kommer att fullfölja sina åtaganden gentemot deltagare.
   4. Annonsen innehåller felaktig, oriktig eller missvisande information eller annars är otillbörlig.
   5. Utbildningen är av sådan art att den allmänt kan uppfattas som stötande eller att det i övrigt råder sådana förhållanden att det framstår som olämpligt att medverka till annonseringen.
  4. Blocket förbehåller sig rätten att ändra innehållet i Annonsen om Blocket bedömer att det förbättrar Annonsen kvalitet.
  5. Att en Annons ändras eller tas bort enligt punkterna ovan medför inte att Annonsören har rätt att få betalda avgifter, eller delar därav, återbetalda.
  6. Genom att tillhandahålla en Annons till Blocket ger Annonsören Blocket rätt att använda, bearbeta och distribuera Annonsen och delar av Annonsen, t.ex. genom framställande av exemplar, tillgängliggörande för allmänheten på Blocket Utbildning och i andra kanaler som innehas av bolag inom Schibsted och andra samarbetspartners samt i marknadsföring av Blocket. Blocket har rätt att vidarelicensiera och överlåta denna rätt till annan.
  7. Annonsören garanterar att eventuella personer som kan identifieras i Annons (exempelvis genom bild eller enbart genom sitt namn) har godkänt sin medverkan i Annonsen.
  8. Annonsören får inte genom automatiserad eller manuell hantering, inbegripet användning av cookies, samla in personuppgifter om Sökanden i syfte att i framtiden annonsera mot dessa Sökanden eller segmentera Sökanden för annat syfte än vad som föranlett Annonsen.
 5. Blockets ansvar och skyldigheter
  1. Om inte annat uttryckligen framgår nedan har Blocket inget ansvar för att uppgifter i det material som läggs upp på Blocket Utbildning är korrekt, relevant eller fullständigt.
  2. Blocket har ingen skyldighet att vidta åtgärder mot en Användare eller i förhållande till visst innehåll på Blocket Utbildning som strider mot Villkoren.
  3. Blocket garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Blocket Utbildning. Driften av Blocket Utbildning kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Blockets kontroll och Blocket ställer inga garantier gällande Blocket Utbildnings funktion eller tillgänglighet. Blocket kan inte göras ansvarigt för skada som kan drabba Användaren med anledning av sådana störningar, problem eller fel.
  4. Om en Annons inte publiceras i enlighet med Villkoren eller annars är behäftad med fel och detta beror på Blocket är Blockets ansvar för detta gentemot Annonsören under alla omständigheter begränsat till att helt eller delvis nedsätta avgiften för Annonsen, eller om Blocket anser det mer lämpligt, förlänga publiceringstiden. Blocket ansvar i detta avseende är under alla omständigheter begränsat till direkta skador och ska inte innefatta indirekta skador, såsom utebliven vinst, förlust av data och Annonsörens ersättningsskyldighet till tredje man.
  5. Blocket tar inget ansvar för resultatet eller utfallet av Annonsörens publicering av Annonser eller Sökandens ansökningar i förhållande till en Annons. Annonsören är ensamt ansvarig för publicerade Annonser.
  6. Annonsören är införstådd med och accepterar att antalet besökare på Blocket Utbildning varierar från tid till annan. Blocket kan aldrig garantera ett visst antal besökare på Blocket Utbildning och bär inte något ansvar för sådan variation.
  7. Anspråk på ersättning måste, för att kunna göras gällande, riktas mot Blocket inom tre månader från den dag då Användaren fått eller borde fått kännedom om den omständighet på vilken talan grundas.
  8. Användaren kan inte göra några andra påföljder gällande gentemot Blocket än vad som anges i Villkoren.
 6. Övriga villkor
  1. Force majeure
   1. Blocket har ingen ersättningsskyldighet eller annat ansvar om Blocket kan visa att fel eller skada beror på omständighet utanför Blockets kontroll som Blocket inte skäligen kunde förväntas ha räknat med då avtalet träffades och vars följder Blocket inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
  2. Överlåtelse
   1. Annonsören eller Sökanden äger inte rätt att utan Blockets skriftliga samtycke helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Blocket rörande Blocket Utbildning.
   2. Blocket har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter till annat bolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt ägs av Schibsted ASA eller till tredje part i anslutning till en inkråms- eller verksamhetsöverlåtelse som inkluderar Blocket Utbildning.
  3. Meddelande
   1. Meddelande till Användaren ska skickas per e-post till den e-postadress som Användaren har lämnat till Blocket. Meddelanden till Blocket ska skickas per e-post till kundservice.utbildning@blocket.se
  4. Förändringar i Blocket Utbildning
   1. Blocket kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Blocket Utbildning eller ersätta Blocket Utbildning med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Blocket rätten att avsluta Användarens tillgång till Blocket Utbildning, vilket kommer att ske efter att Användaren har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till Användarens e-postadress. Eventuell ersättning som betalats i förskott för annonsering kommer i sådana fall att återbetalas.
  5. Ändringar och tillägg
   1. Blocket har rätt att ändra Villkoren och kommer då att publicera de ändrade Villkoren på Blocket Utbildning. De nya villkoren blir gällande för nya Användare från och med det datum de publiceras på Blocket Utbildning. Redan existerande Användare blir bundna av de nya villkoren 30 dagar efter den tidigare av dagen för meddelande till Användaren via e-post och publicering på Blocket Utbildning.
  6. Tillämplig lag och tvistelösning
   1. Villkoren ska tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag utan beaktande av dess lagvalsprinciper. Tvist i anledning av avtalet ska avgöras vid svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.